Klauzula informacyjna formularz kontaktowy

 1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest firma Boroń Marketing Klaudia Boroń ul. Boya Żeleńskiego 4/9 33-100 Tarnów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych przed realizacją umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie klienta.
 5. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Dane klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dystrybucji, usług pocztowych, etc.
 7. Brak danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich..
 9. Osobom kontaktującym się przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do:
 10. dostępu do treści danych i ich poprawiania,
 11. usunięcia danych (bycia zapomnianym) po ustaniu okresu, dla którego przetwarzanie danych jest wymagane,
 12. przenoszenia danych, o ile dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i odbywa się to w formie elektronicznej,
 13. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,
 14. ograniczenia przetwarzania,
 15. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 16. Dane osobowe klienta nie podlegają automatycznemu profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływające.
 17. W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z administratorem danych osobowych.
 18. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail iod@boron.marketing